Služby

 • vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 • vypracovanie urbanistických štúdií
 • vypracovanie dokumentácie na územné konanie
 • vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie
 • vypracovanie dokumentácie zmeny účelu užívania stavby
 • vypracovanie architektonických štúdií
 • vypracovanie dokumentácie vnútorného vybavenia
 • vypracovanie dokumentácie okolia budovy
 • vypracovanie p.d. rekonštrukcií, modernizácií a obnovy budov alebo stavebných pamiatok
 • spracovanie stavebno-fyzikálnych posúdení (svetelno-technické, tepelno-technické projekty)
 • vypracovanie statického posúdenia stavby
 • odborné posudky a odhady týkajúce sa statického a dynamického pôsobenia stavieb
 • vypracovanie realizačného projektu statiky stavby
 • vypracovanie výrobnej dokumentácie stavby (oceľové konštrukcie)
 • vypracovanie dokumentácie elektroinštalácie stavby
 • vypracovanie dokumentácie elektrickej prípojky
 • vypracovanie p. d. technického zariadenia budov a napojenia na inžinierske siete
 • vypracovanie rozpočtových nákladov stavby
 • stavebný a autorský dozor